Ekologie

Posilujeme ekologicky šetrné fungování školy a zároveň, prostřednictvím výuky, rozvíjíme environmentálně odpovědné jednání žáků. Usilujeme o vytváření pozitivního vztahu žáků k přírodě a vytváříme příležitosti pro jejich kontakt s přírodou přímo ve výuce. Vedeme žáky k porozumění a vlastnímu zkoumání životního prostředí. Společně s žáky usilujeme o šetrný provoz školy. Podílíme se na řešení místních reálných problémů a situací souvisejících s životním prostředím.

Vztah k přírodě

CO? Škola usiluje o vytváření pozitivního vztahu žáků k přírodě. Vytváří příležitosti pro kontakt žáků s přírodou přímo ve výuce. Když je to možné a vhodné, upřednostňuje se výuka ve skutečném světě oproti sezení v lavicích, koukání do učebnic či jiných médií.

PROČ? Prokázalo se, že kontakt dětí s přírodou posiluje jejich fyzické i psychické zdraví, zvyšuje motivaci k učení a tím i zlepšuje vzdělávací výsledky. Pravidelný kontakt s přírodou poskytuje nezbytnou protiváhu světu učebnic, moderních médií a digitálních technologií.

JAK? Škola umožňuje žákům různé formy výprav do přírody, především na pravidelné bázi. Žáci jsou také přizváni do spoluvytváření a zvelebování přírodního prostředí v areálu či bezprostředním okolí školy (péče o školní zahradu, ozelenění školy apod.).

Porozumění životnímu prostředí

CO? Škola vede žáky k porozumění přírody, ekologickým dějům a zákonitostem, které v přírodě fungují. Učí žáky využívat vědecké postupy při zkoumání životního prostředí, samostatně bádat o přírodě. Tak jim také zprostředkovává pochopení, jak funguje věda o přírodě.

PROČ? Abychom mohli účinně chránit naše životní prostředí, je potřeba mu nejprve dobře rozumět. Porozumění tomu, jak funguje příroda a jak funguje věda, která ji zkoumá, jsou podstatou přírodovědné gramotnosti žáků a také podmínkou pro porozumění světu, ve kterém žijeme.

JAK? Škola žákům vytváří příležitosti, aby sami zkoumali přírodu a životní prostředí ve svém okolí. Místo aby předkládali jednotlivé poznatky o přírodě k zapamatování, vedou učitelé žáky k porozumění přírodě jako systému, k objevování vazeb a zákonitostí.

Šetrný provoz školy

CO? Škola usiluje o snížení svého nepříznivého dopadu na životní prostředí. Konkrétně se jedná o praktická opatření v oblastech úspor energie a spotřeby vody, nakládání s odpady, nakupování a používání výrobků šetrných k životnímu prostředí, zajištění možnosti šetrné dopravy do školy apod.

PROČ? Není možné se ve škole „o ekologii“ učit a přitom se „ekologicky“ nechovat. Ekologizace provozu školy probíhá se zapojením žáků a využívá se při jejich vzdělávání. Environmentální výchova tak funguje ve spojení teorie s praxí: o čem se žáci učí, to zároveň dělají.

JAK? Škola postupuje systematicky, ekologizační opatření se plánují a vyhodnocují s ohledem na jejich dopad. Realizují se nejen tvrdá opatření (např. zateplení školy), ale také měkká opatření (např. topit jen kde, kdy a kolik je třeba).

Řešení problémů životního prostředí

CO? Škola se podílí na řešení místních reálných problémů a situací souvisejících s životním prostředím. Tyto situace se využívají ve vzdělávání žáků, kteří se podílí na mapování a hledání řešení místních problémů.

PROČ? Nic nevede žáky k odpovědnému občanskému jednání tolik, než účast na úspěšném řešení reálných problémů a situací v naší společnosti. Modelovým řešením takového problému žáci získávají potřebné dovednosti a také odvahu se do řešení obdobných problémů i v budoucnu pustit.

JAK? Škola žáky zapojuje do řešení takových místních problémů a situací souvisejících s životním prostředím, ve kterých je hledání řešení v jejich možnostech. Pod vedením učitelů žáci situaci mapují, kriticky analyzují a navrhují řešení výhodné pro životní prostředí i pro všechny zúčastněné.

Aktivity v místní komunitě

Školu vnímáme jako komunitní centrum. Chceme rozvíjet školu, kde mají žáci příležitost zapojovat se do života místní komunity a vytvářet si vztah k dané lokalitě. Považujeme školu za příležitost pro získávání zkušeností s občanskými aktivity. Uvědomujeme si roli školy jako významného aktéra na lokální úrovni, který vytváří prostor pro spolupráci s různými subjekty, včetně místních podnikatelů. Naši žáci mají možnost uplatnit svůj potenciál a vyzkoušet si nové situace v rámci práce na různých projektech s praktickým dopadem.

Zapojení do života místní komunity

CO? Škola je centrem místní komunity, protože se v ní setkávají jak děti a mládež, tak dospělí rodiče, případně prarodiče. Škola hraje významnou roli v rozvoji komunity zapojením svých žáků do veřejně prospěšných projektů navázaných na život v daném místě. Žáci jsou vedeni k tomu, aby se zajímali o lokální témata a navrhovali jejich řešení, popř. sami projektové aktivity realizovali buď v rámci výuky, nebo jako dobrovolníci ve svém volném čase.

PROČ? Škola je přirozeným vzdělanostním centrem obce, popř. čtvrti města. Navíc je to místo, kde se potkává více generací, což lze využít jako příležitost pro rozvoj vztahů v místní komunitě. Žáci mohou rovněž uplatnit některé své vědomosti a dovednosti ve prospěch místní komunity.

JAK? Škola uplatňuje své know how ve prospěch místních lidí, např. pořádá vzdělávací akce pro rodiče či prarodiče, organizuje besedy s rodiči či prarodiči, např. o jejich povoláních apod. Žáci realizují veřejně prospěšné projekty, které se vztahují k daném místu.

Podpora aktivního občanství

CO? Žáci mají ve škole jedinečnou příležitost vyzkoušet si způsoby, jak aktivně vstupovat do veřejného života a být aktéry změny. Škola umožňuje, aby se žáci podíleli na aktivitách, při nichž mají příležitost jednat s dospělými občany v dané lokalitě, navrhovat změny pro dané místo.

PROČ? Je důležité, aby žáci získali zkušenost s tím, že mohou ovlivňovat dění na lokální úrovni k lepšímu, mají šanci se zapojit do tohoto typu aktivit, naučili se argumentovat a účastnit se debat na určité téma v oblasti veřejného zájmu.

JAK? Prostřednictvím účasti v žákovských parlamentech (na úrovni školy, popř. města), účasti na jednáních se zástupci samospráv, popř. Mohou sami organizovat ankety či besedy o místních tématech.

Spolupráce školy s dalšími organizacemi v dané lokalitě, včetně místních podnikatelů

CO? Škola jako součást komunitního dění má možnost být partnerem pro další místní organizace, včetně samosprávy či místních podnikatelů. Může se účastnit řešení témat, které jsou středem veřejného zájmu (např. kvalita života v daném místě). Může sama přicházet s aktuálními tématy pro spolupráci s dalším subjekty s cílem propojovat formální a neformální vzdělávání.

PROČ? Škola má nejen výchovně vzdělávací funkci, ale je také významným aktérem na lokální úrovni. Čím dál více se ukazuje potřeba propojování formálního a neformálního vzdělávání, proto škola nemůže zůstat uzavřena vnějšímu světu. Zároveň je škola čím dál více konfrontována s tím, že řeší i sociální situaci svých žáků, popř. jejich rodin. Bez spolupráce s dalšími odborníky a organizacemi na lokální úrovni by to nebylo možné.

JAK? Škola se účastní aktivit komunitního rozvoje v daném místě. Škola si aktivně vytváří síť spolupracujících subjektů. Díky spolupráci s místními podnikateli mají žáci možnost objevit příležitosti pro budoucí uplatnění (formou exkurzí, stáží, besed apod.). Žáci mají příležitost uplatňovat svůj potenciál také v rámci mimoškolních aktivit a škola s těmito jejich zkušenostmi aktivně pracuje.

Zaměstnanecké podmínky

Uvědomujeme si, že škola je příkladem nejen ve svých postojích, budujeme tedy školu, která zaujímá nediskriminační postoj a vytváří pozitivní a přátelské prostředí na pracovišti pro své zaměstnance, má jasná interní pravidla pro jejich odměňování a umožňuje jim další profesní a osobnostní rozvoj s možností vlastního ovlivňování. Usilujeme o to, aby byla škola otevřená slaďování osobního a pracovního života svých zaměstnaných osob.

Přihlášení se k principu rovného zacházení

CO? Interní systém nediskriminujících pravidel bez rozdílu

PROČ? Škola bojuje proti genderovým stereotypům.

JAK? Veškeré dokumenty a prezentace školy navenek je genderově vyvážená, škola prezentuje své nediskriminační postoje na veřejnosti, veškeré dokumenty školy (vnitřní i vnější) jsou genderově tvaroslovně symetrické, škola ctí principy nediskriminačního zacházení (s ohledem na věk, sociální postavení, stav atd.).

Personální řízení

CO? Interní systém odměňování a pracovních podmínek

PROČ? Škola ctí pravidla rovného a transparentního odměňování

JAK? Škola má nastavený vnitřní systém náboru nových zaměstnanců a zaměstnankyň včetně adaptačního procesu, systém odměňování funguje bez rozdílu, hodnocení zaměstnanců a zaměstnankyň je prováděno transparentně, všichni zaměstnaní mají stejné pracovní podmínky, které jsou zakotveny ve vnitřních dokumentech a jsou veřejné, ve vedoucích pozicích jsou zastoupeni jak muži, tak ženy.

Podpora vyváženosti pracovního a osobního života

CO? Interní systém pravidel podpory slaďování osobního a pracovního života.

PROČ? Škola ctí harmonizaci osobního a pracovního života svých zaměstnanců a zaměstnankyň.

JAK? Škola podporuje využívání flexibilních forem práce, má nastavené procesy práce s rodiči na a po MD/RD, má nastaveny zaměstnanecké benefity pro všechny bez rozdílu (např. firemní školka, příspěvek na hlídání, příspěvek na volnočasové aktivity).

Podpora vzdělávání a rozvoje pracovníků/ic školy

CO? Interní systém pravidel osobního a profesního rozvoje zaměstnanců a zaměstnankyň

PROČ? Škola podporuje další osobnostní růst zaměstnanců a zaměstnankyň.

JAK? Je definován vzdělávací systém ve škole, podmínky pro kariérní postup jsou uvedeny bez rozdílu, existuje systém zapojení se jednotlivých zaměstnaných do rozhodování v oblasti vzdělávání, jsou využívány další nástroje neformálního vzdělávání a prevence syndromu vyhoření.

Vztahy na pracovišti - hodnoty, kultura, komunikace

CO? Interní systém rozvoje pozitivního klimatu na pracovišti

PROČ? Škola se aktivně prosazuje o udržování pozitivního a přátelského klimatu na pracovišti

JAK? Škola prosazuje hodnoty rodinné politiky, nediskriminačního přístupu, společenské odpovědnosti a protikorupčního jednání, má nastavený adaptační proces nových zaměstnanců, postup řešení šikany a obtěžování na pracovišti, škola má také nastavený systém stížností svých zaměstnanců a postup jejich řešení.

Vstřícné pracovní prostředí

CO? Škola dbá o své pracovní prostředí tak, aby se stalo příjemným a přirozeným prostředím svých zaměstnanců.

PROČ? Škola svým prostředím prezentuje své hodnoty a postoje k zaměstnaným, žákům, rodičům, veřejnosti, ale i k sobě samým.

JAK? Škola zjišťuje a vyhodnocuje potřeby zaměstnaných, pravidelně pečuje o zdraví a bezpečnost na pracovišti, umožňuje soukromí svým zaměstnaným, dbá o čistotu prostoru.

Přístup ke studentům a zapojení rodičů

Chceme být školou, která umožňuje všem žákům bez rozdílu navštěvovat běžné třídy. Usilujeme o to, aby na individualizovaném přístupu k žákům byla postavena nejen výuka, ale i celá organizace a filozofie školy. Naši učitelé se věnují zejména tomu, aby každý žák plně využíval a rozvíjel svůj potenciál a zároveň se naučil komunikovat a spolupracovat s ostatními. Odlišnost žáků vnímáme jako příležitost k rozvoji, nikoliv jako problém či přítěž.

Rozvíjíme partnerský přístup k rodičům žáků. Škola jim poskytuje relevantní informace a vyhledává příležitosti k tomu, aby je zapojovala do života a rozvoje školy.

Otevřenost a efektivita

CO? Základní školy usilují o vytvoření bezpečného, otevřeného a spolupracujícího společenství. Pro školu je prioritou přijmout a zajistit efektivní edukaci všech žáků, nehledě na jejich případnou odlišnost, nadání či postižení. Pokud některý z žáků při edukativním procesu selhává, škola nejdříve diagnostikuje nastavení a fungování své, nikoliv žákovo.

PROČ? Cílem školy je příprava žáků na budoucí život, na jejich úspěšné začlenění do společnosti i do pracovního procesu. Toho nelze dosáhnout ve škole, která neodpovídá obrazu dnešní rozmanité společnosti.

JAK? Škola přijímá všechny žáky (ze spádové oblasti). Ze školy žáci neodcházejí do praktických nebo speciálních škol. Každý žák je důležitý. Práce v heterogenních kolektivech je považována za přirozenou součást pedagogické činnosti.

Individualizace a aktivizace

CO? Všichni žáci se spolu učí a hrají si v kontextu dosažení společného cíle. Zároveň však pracuje každý na svém stupni vývoje s orientací na posun do dalšího stupně. Škola klade důraz na maximalizaci potenciálu každého jedince. Při výukových i ostatních aktivitách převažuje spolupráce a kooperace žáků. Učitelé zaujímají roli partnerů, supervizorů a mentorů.

PROČ? Vzhledem k potřebě učit žáky plnohodnotnému občanství je nutné je podpořit v roli aktivních spolutvůrců školního společenstva a výuky. Nelze se spokojit s jejich rolí pasivních příjemců vědomostí.

JAK? Od každého žáka je mnoho očekáváno. Zapojení všech žáků do společné výuky je v hodinách prioritou. Žáci jsou jejími spolutvůrci, mají možnost si volit některé parametry učiva (hloubku, tempo atd.).

Hodnocení posunu

CO? Základ vyučování ve škole je postaven na vnitřní diferenciaci. Nejedná se však o jednotný didaktický koncept, ale o proces otevřenosti, ve kterém vyučování aktivně plánují, účastní se i vyhodnocují všichni aktéři (učitelé, asistenti, žáci, případně další osoby). Proto i jádro hodnocení žáka tkví v jeho posunu (tedy v identifikaci a posouzení změny od stavu předcházejícího) a je pro žáka motivující.

PROČ? Nejen v heterogenním složení žáků je důležité upouštět od metod výkonového hodnocení, které ve škole umocňuje soutěžení.

JAK? Individuální vzdělávací strategie je tvořena pro všechny žáky, kteří ji potřebují. Je-li formulována individuální vzdělávací strategie pro žáka, aktivně jsou do tohoto procesu zapojeni všichni relevantní aktéři. Posun žáka, tedy změna oproti předchozímu stavu, tvoří jádro hodnocení žáka.

Zajištění podmínek

CO? I přesto, že škola přijímá všechny žáky, nemá specializovanou třídu. Mezi pedagogickými pracovníky nalezneme asistenty pedagoga, kteří spolupracují na zajištění hladkého průběhu výuky všech žáků. Škola zajišťuje, aby školní i volnočasové aktivity byly přístupné všem žákům bez ohledu na jejich rodinné zázemí či postižení. Škola je bezbariérová a všichni mají přístup do všech úrovní školy.

PROČ? Aby mohl být edukační proces úspěšný, je třeba prostředí a zázemí školy spolu s personálním obsazením přizpůsobovat heterogennímu složení žáků.

JAK? Škola nemá výběrovou ani speciální třídu. Škola disponuje pomůckami pro práci s dětmi se specifickými potřebami. Na škole působí asistent(i) pedagoga. Žáci se mohou ve škole volně pohybovat. Školní i volnočasové aktivity jsou přístupné všem žákům bez ohledu na jejich rodinné zázemí či postižení.

Výživa a zdraví

Usilujeme o to, aby provozovatelé jídelen poskytovali chutnou, vyváženou a pestrou stravu s preferencí čerstvých, sezónních, lokálních a regionálních potravin a aby dbali na ekologicky šetrné fungování školních jídelen na každém provozním úseku, od nákupu až po odpad. Vedeme žáky k potěšení ze zdravého jídla a zodpovědnosti vůči životnímu prostředí z pozice spotřebitele.

Děti jsou také vedeny k vnímání vlastního tělesného a duševního zdraví i zdraví druhých a k zodpovědné péči o něj.

Trvalá udržitelnost

CO? Škola vede provozovatele jídelen k zodpovědnosti vůči životnímu prostředí na každém provozním úseku, od nákupu až po odpad a zkrácení zásobovacího řetězce, aby se používaly čerstvější, sezónní lokální potraviny.

PROČ? Používáním čerstvých surovin se školní jídelna více přiblíží přírodě = nabízená jídla budou odpovídat více místní a sezonní produkci. Strávníci přijmou její sezonnost a stanou se z nich odpovědní spotřebitelé.

Osvěta přispěje k jejich kladnému postoji k vaření a chápání jídla jako hodnoty, tradic a úsilí, nikoli jídla jako zboží.

Konzumací místních plodin a potravin se podporuje místní produkce a ekonomika.

JAK? Komunita by měla princip trvalé udržitelnosti podporovat přednostním využíváním místních zdrojů a potravin, nejen z důvodu naprosté možnosti kontroly kvality, ale i úspory za dlouhé převozy jištěné chemickou údržbou potravin a zamořováním planety zbytečnými převozy na veliké vzdálenosti. Proto se děti učí určovat místní zdroje a poznávat sezonní produkty.

Zdravé stravování

CO? Škola vede provozovatele jídelen k poskytování chutné, vyvážené a pestré stravy s preferencí čerstvých, regionálních a sezónních potravin, především ovoce a zeleniny. Žáci mají možnost vybírat ve školní jídelně z bezmasé varianty jídla (bezmasé nerovná se sladké). Školní jídelna respektuje dietní omezení či specifické stravovací zvyklosti žáků a snaží se pro ně řešit variantu vhodného jídla.

Ve škole je omezen prodej nezdravých potravin a zajištěn pitný režim pro žáky (neslazené nápoje).

PROČ? Žáci získávají pravidelný pitný a stravovací režim a zdravé životní návyky.

Někdy se děti dostanou k teplému jídlu pouze jednou denně a to právě ve školní jídelně. Proto klademe na jídlo, jeho kvalitu, aspekt a kulturu stolování důraz.

JAK? Pestrým výběrem vyvážené stravy, tedy zvýšením objemu zeleniny, snížením množství cukrů, odstraněním používání polotovarů a dochucovadel. Žáci i učitelé mají možnost výběru ze dvou jídel. Školní jídelna respektuje dietní omezení žáků i učitelů a umožňuje ohřívání vlastních jídel donesených z domova. Žáci i učitelé mají zajištěný celodenní pitný režim (výhradně neslazené nápoje). Ze školy i školní jídelny jsou odstraněny nápojové a potravinové automaty, potraviny a nápoje bohaté na tuk, cukr a sůl a neprodávají se ani ve školním bufetu.

Pozitivní vztah k jídlu

CO? Stravování ve školních jídelnách je výchovné, protože je místem, kde děti získávají znalosti, jak se stát zodpovědným spotřebitelem. Školní jídelna může být současně i příležitostí pro vzdělávání zaměstnanců školy či rodičů v oblasti potravinářských výrobků a gastronomie jako takové.

Školní jídelna je místem pro společné setkávání a rozvíjení společenských dovedností, protože podporuje komunikaci a přirozenou interakci dětí při společném stolování.

PROČ? Škola umožňuje často společné stolování dětí, kterého se jim doma nedostává. Umožňuje odstranit sociální rozdíly mezi dětmi. Pozitivní vztah k jídlu se buduje především jeho poznáním a vztahu k němu. Proto je dobré vědět, co jíme, odkud se jídlo bere, případně zkusit něco, ať už ve škole či doma, připravit. Pozitivně vnímáme jídlo, když jej konzumujeme v příjemném prostředí, v klidu a dostatečně POMALU, abychom pocítili jeho prospěšnost. To, že jídlo máme, není a nebylo vždy automatické. Je nezbytné mít k jídlu úctu, kterou máme mít i ke kultuře stolování a ke vztahům, které se kolem stolu vytvářejí či udržují.

JAK? Prostředí školní jídelny je uzpůsobeno tak, aby umožňovalo setkávání žáků a učitelů spojené se stolováním. Škola a školní jídelna mohou pořádat vzdělávací akce a besedy pro žáky, učitele, rodiče či prarodiče, pro místní komunitu, např. o vaření z místních surovin, vytváření jedlých zahrad, kompostování, apod. Žáci realizují osvětové projekty a přenášejí svou zkušenost mezi vrstevníky i do svých rodin.

Porozumění vlastnímu zdraví

CO? Škola rozvíjí u žáků schopnost vnímat vlastní tělesné a duševní zdraví a zdraví druhých. Vede děti k aktivnímu způsobu trávení volného času i k potřebnému odpočinku. Škola vede žáky k zájmu o problematiku zdraví, k diskuzi a aktivnímu přístupu ke změně postojů, negativních či neodrážejících skutečnost, k lidem, kteří mají duševní či tělesný hendikep.

PROČ? Všechno, co se ve škole dělá v rámci výuky i mimo ni, nějakým způsobem utváří pohled žáků na vlastní well-being, co je mi příjemné, co nikoliv, jak se cítím, co potřebuji, co mi nedělá dobře atd. Škola vytváří prostředí, kde se žáci, učitelé, rodiče, lidé z místní komunity mohou učit, jak podporovat zdraví, jak omezit rizikové, zdraví ohrožující chování.

JAK? Škola se v kurikulu a školou organizovaných činnostech zaměřuje na podporu zdraví, zdravý životní styl je patrný i v kultuře školy. Ta se věnuje aktivní prevenci úrazů (např. v rámci dopravní či tělesné výchovy), prevenci vadného držení těla, ergonomii školního nábytku, učitelé realizují pohyb v rámci vyučování. Škola má svou roli i v utváření sebeobrazu, sebevědomí žáků, učitelé mohou do výuky zapojit i prvky osobnostního rozvoje (např. emoční inteligence, psychohygiena).

Vysvětlující komentáře k jednotlivým kritériím zpracovali
odborní garanti Odpovědné školy:

Sdružení TEREZA – kritérium Ekologie
EDUin – kritérium Aktivity v místní komunitě
WorklifeAgency – Zaměstnanecké podmínky
EDUin, Liga lidských práv – Přístup ke studentům a zapojení rodičů
Slow Food Prague – Jídelna snů – Výživa a zdraví