Příklady dobré praxe naplňování Základních principů Odpovědné školy pro Vás zpracovali odborní garanti Odpovědné školy a samy školy, které se rozhodly inspirovat druhé.

Chcete-li vložit vlastní příklad dobré praxe a inspirovat kolegy/ně z mateřských, základních či středních škol, přihlaste se, prosím, a použijte jednotný formulář.

Po vložení příkladu dobré praxe Vám bude zaslán e-mail s informací o jeho zveřejnění.

Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem

Funkční spolupráce s učitelem je základní podmínkou pro efektivní zapojení asistenta pedagoga do práce s žáky i do celkového života třídy a školy. Důležitým předpokladem je, aby asistent i učitel měli prostor pro společné přípravy na výuku a společné konzultace o potřebách žáků. Až na výjimečné situace by tak mělo být pravidlem, že asistent přichází do výuky připraven a ví, s jakými žáky a na čem bude v dané vyučovací hodině pracovat.

Pomáhám lesu – pomáhám sám sobě

Žáci v rámci projektu poznávali lužní les a starali se o něj. Pod vedením lesního hospodáře vyčistili vybranou část lesa od odpadků, zmapovali ji a vysadili nové stromky původních druhů stromů. Také o těchto stromech v založeném lese vyznačili výukovou stezku pro veřejnost i své spolužáky, kteří ji budou používat při výuce.

Výstava „Návraty“

Žáci se rozhodli vstoupit do programu Extra třída (www.extratrida.cz) a v rámci metodiky byli vedeni k tomu, aby identifikovali problémy obce, kde se nachází jejich škola. Žákům se nelíbilo, že vědí málo o historii svého města a o tom, jak vypadalo v době, kdy tam žili sudetští Němci. Tak vznikl nápad uskutečnit výstavu „Návraty“.

Města vzdělávání

Města vzdělávání je projekt, jehož cílem je přispět ke zlepšení kvality a nabídky vzdělávání ve vybraných regionech a navrhnout možnosti jeho rozvoje v dlouhodobějším časovém plánu. Projekt není zaměřen pouze na klasické školní vzdělávání, ale na téma vzdělávání v jeho nejširším slova smyslu. Zahrnuje tedy široké spektrum institucí, které na poli formálního a neformálního vzdělávání, včetně volnočasových aktivit působí – školy, knihovny, DDM, divadla, vzdělávací organizace atd.

Jídelna snů

Masové používání konveniencí ve vaření pro děti, používání nejlevnějších surovin odkudkoli a sen o spokojenosti se školním stravováním přiměl lidi ze Slow Food Prague, aby přemýšleli o změně. Inspiraci našli v zahraničním projektu Dream Canteen (Slow Food®International), který se realizuje v devíti zemích a je podporovaný EU. Výsledkem jejich snažení je Jídelna snů při ZŠ Tusarova na Praze 7 (www.jidelnasnu.cz).

Rodiče vítáni

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům.

Když nahradíš klasiku, nauč se novou taktiku!

Jedním z cílů projektu byla výměna školních klasických neúsporných žárovek za úsporné, která následně sníží náklady školy na svícení. Roční úsporu žáci vypočetli s využitím webového kalkulátoru společnosti Ekolamp. Aby žáci inspirovali ekologickým svícením i veřejnost, rozhodli se pro ni uspořádat velkou osvětovou akci. Zde podali zajímavé informace a rady o úsporných svítidlech, o jejich životním cyklu a zejména o jejich ekologické likvidaci. V souvislosti s ní seznámili žáci spoluobčany obce se zřízením místa zpětného odběru vysloužilých zářivek na škole.

Hodnocení v ZŠ Řeznovice

Slovní hodnocení je pro žáka, rodiče i učitele přínosnější v tom, že plní především informativní funkci – informuje o tom, co dítěti jde, co by měl ještě zlepšit a nabízí rady, jak odstranit chyby a zlepšit výsledky své práce. Navíc žáky mezi sebou nesrovnává, ale ukazuje na osobní vývoj každého žáka zvlášť. Odstraňuje tak u nich napětí, soutěživost a strach nejen ze známky, ale i z chyby, kterou naopak využívá ke svému rozvoji. Posiluje sebeúctu a sebevědomí dětí. Bylo prokázáno, že slovní hodnocení také minimalizuje používání různých podvodů žáků při vyučování („taháky“ apod.) – děti se neučí pro známky, ale pro sebe.

Aby se mu lépe vedlo (rok realizace 2013-14), Aby se mu lépe vedlo II. (rok realizace 2014-15)

Žáci zkoumají přírodu v okolí své školy a stávají se místními znalci životního prostředí. Výsledky svých badatelských postupů konzultují s odborníky, navrhují řešení environmentálních problémů v okolí své školy, která následně uskutečňují. Tak postupně mění své okolí k lepšímu. Podporujeme metody badatelsky orientovaného vyučování. Data naměřená žáky slouží vědcům k ověřování různých hypotéz a modelů a jsou k dispozici i široké veřejnosti na adrese www.globe.gov.

Tišnovsko hrou... Znáte to tady?

Žáci se rozhodli vstoupit do programu Extra třída (www.extratrida.cz) a v rámci metodiky byli vedeni k tomu, aby identifikovali problémy obce, kde se nachází jejich škola. Zjistili, že místní lidé ani oni sami nevědí mnoho o tom, co je v jejich obci zajímavé, a že se celkově o historii obce místní lidé moc nemluví. Tak to žáci chtěli změnit. Výstupem jejich snažení je nová desková hra Těšínsko hrou... Znáte to tady?.

Stromy a spolupráce

Projekt žáků ZŠ a MŠ Raškovice v programu Les ve škole, jehož koordinátorem je Sdružení Tereza Praha, se zaměřuje na spolupráci žáků s okolními obcemi při realizaci žákovských projektů věnovaných významu stromů a jejich sázení. Navazuje na projekty žáků Les a klimatické změny, Sázíme stromy a Školní lesík z předchozího období.

Ergotep pro žáky i pedagogy

Hlavní cíl projektu Ergotep pro žáky i pedagogy Zkvalitnění počátečního vzdělávání zavedením moderního komplexního systému praktického vyučování, zejména osob se zdravotním postižením ( dále jen OZP), zlepšení jejich klíčových kompetencí i vlastní uplatnitelnost na trhu práce po skončení jejich studia a změna jejich životního postoje vedoucí k samostatnosti a nezávislosti. Specifické cíle projektu Ergotep pro žáky i pedagogy - rozvoj odborných a klíčových kompetencí žáků, zejména (OZP) spojených s výkonem jejich budoucího povolání v reálném pracovním prostředí sociální firmy - poskytnout komplexní praktickou ukázku přístupu k tématice sociálního podnikání - prezentovat základní organizační, obchodní, personální a technologické koncepty řízení sociálního podniku Cílové skupiny projektu Ergotep pro žáky i pedagogy 1. Žáci a studenti se zdravotním postižením, kteří nemají potřebné kompetence pracovní návyky, neboť neměli dosud možnost se dostat do prostředí sociální firmy kde se respektuje jejich zdravotní omezení. 2. Pedagogové, kteří nemají potřebné znalosti z oblasti sociálního podnikání.